fbpx
  • Phân tích đối tượng, tạo đối tượng tùy chỉnh theo ý của người làm marketing.
  • Tạo đối tượng phủ định, đối tượng không cho xuất hiện quảng cáo.
  • Các bước chuẩn bị về hình ảnh va logo để chạy chiến dịch hiển thị kết hợp với chiến dịch tìm kiếm.
  • Cách viết bài viết cho quảng cáo hiển thị đạt điểm chất lượng cao.
  • Tính toán đối tượng đã lưu để đưa ra phương pháp ngân sách phù hợp.
  • Từ đối tượng tùy chỉnh đã có, chúng ta có thể xem xét thêm phương án mở rộng hay thu hẹp đối tượng.
  • Cách chống click tặc (đối thủ click) vào quảng cáo của chúng ta.